Gold Drop Fresh Eukalyptus dezinfekční sapon 5000 ml

Gold Drop Fresh Eukalyptus dezinfekční sapon 5000 ml
  • Výrobce: Gold Drop, Polsko
  • Hmotnost: 5000 ml
  • Záruka (měsíců): 24
Kód produktu: g515
Cena bez DPH: 145,90 Kč
Cena s DPH: 176,54 Kč
Dostupnost: Skladem

Gold Drop Fresh Eucalyptus sapon 5000 ml

 Univerzální tekutý čisticí a dezinfekční prostředek účinně dezinfikuje dřevěné, lakované, keramické, plastové (včetně PVC)      povrchy, stěny, obklady, desky, povrchy určené a neurčené pro styk s potravinami. Výrobek působí baktericidně,

fungicidně a omezeně virucidně proti Norovirům a Adenovirům. Způsob použití: Čištění a dezinfekce

1) Neředěný prostředek používejte k odstranění odolnější znečištění. Naneste tekutinu rovnoměrně na povrch a

omyjte znečištěné místo. Vyčištěnou plochu otřete čistým hadříkem navlhčeným vodou. 2) Dezinfekce: Důkladně a rovnoměrně naneste tekutinu na povrch, nechte působit 5-15 minut podle požadovaného efektu a poté setřete

čistým vlhkým hadříkem.Během 5 minut prostředek vykazuje baktericidní účinek. Během 5 minut prostředek vykazuje omezenou virucidní aktivitu proti norovirům a adenovirům. Během 15 minut prostředek působí fungicidně

Zředěný výrobek nemá baktericidní, fungicidní ani virucidní účinky.V případě čištění a dezinfekce povrchů, které jsou

určeny pro styk s potravinami, je opláchněte pitnou vodou.

Varování! Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte

ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží: Omyjte velkým

množstvím vody. Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý

vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. Složení: amfoterní povrchově aktivní látka < 5 %, parfém

(Limonene), dezinfekční prostředek. Účinná látka: didecyldimethylamonium chlorid (DDAC) (CAS 7173-51-5)

1,0 g/100 g.Skladujte v originálních a uzavřených obalech.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby. Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.